ĐẶT TÊN THEO NGŨ CÁCH

By | October 23, 2015

Trước hết là Thiên cách: Nếu họ của người cần khảo sát là hợ đơn, chỉ có một âm tiết, thì số thiên cách chính bằng số nét chữ của họ cộng thêm một; Nếu là họ kép thì chỉ cần cộng số nét chữ của các chữ đó lại với nhau mà không cần cộng thêm một là ta đã có Thiên cách.
Nhân cách: là số nét chữ khi đếm số nét của chữ cuối cùng trong họ cộng với số nét chữ của chữ đầu tiên trong tên.
Địa cách: Cộng số nét chữ của tên thì ra địa cách. Nếu là người có tên đơn âm tiết thì sau khi đếm số nét của tên ta cộng thêm một đơn vị.
Ngoại cách: Cộng tổng số nét của tên và họ lấy tổng này trừ đi số nét của nhân cách ta sẽ được ngoại cách.
Tổng cách: Cộng tổng số nét chữ của họ và tên (không phải cộng thêm phần thêm nếu là họ và tên đơn âm tiết).
Trong ngũ cách ngoài tổng cách ra các số của từng cách đều chọn số ứng với số cát tường, trong đó quan hệ số lý giữa thiêm cách và nhân cách thuộc vận thành công, quan hệ số lý giữa nhân cách và địa cách thuộc vận cơ sở.
Ví dụ: Về phối hợp của ngũ các (chú ý: Đây là các vận dụng trong tiếng Trung, với số nét từng chữ có thể tính được dễ dàng, có thể tham khảo khi áp dụng với tiếng Việt).
Dưới đâu xin giới thiệu cách vận dụng số ý trong tiếng Trung Quốc, là loại ngôn ngữ có chữ viết dựa trên cơ sở sự ghép lại của tập hợp các nét chữ, các bạn có thể tham khảo để vận dụng đối với tiếng Việt.
Trong chữ Trần Kỳ Mỹ của tiếng Trung:
Trần 1 17 ( Thiên cách)
16
Kỳ (11-Ngoại cách) 8 24 (Nhân cách)
Mỹ 9 | 17 (Địa cách)
33 (Tổng cách).
Sau khi đã có kết quả số lý , ta bắt đầu thực hiện khảo nghiệm, phương pháp phán đoán cơ bản sẽ như sau:
Từ quan hệ số lý của Nhân cách và Ngoại cách, có thể cho thấy tính cách và tình hình của cả cuộc đời.
Từ quan hệ số lý của Địa cách có thể cho thấy diễn biến trong thời trẻ và tình trạng con cái, nhân viên dưới quyền, bạn bè và quan hệ đồng nghiệp của người đó.
Quan hệ số lý của Tổng cách cho ta thấy diễn tiến cuộc sống sau tuổi trung mệnh
Từ quan hệ của Thiên cách, Nhân cách, Địa cách, có thể thấy tình trạng sức khỏe và cuộc sống của đó có được thuận lợi hay không.
Quan hệ số lý giữa Thiên cách và Địa cách là vận mệnh của sự thành công, qua đó có thể dự đoán mức độ thành công trong sự nghiệp.