Dự đoán tương lai trên cơ sở thông tin

By | October 31, 2015

Tính bảo toàn và dự báo của thông tin
Thông tin là một trong ba yếu tố cấu thành thế giữ khách quan, nó cũng như hai yếu tố còn lại là vật chất và năng lượng, đều có tính bảo toàn. Điều này đã được trong vật lý đã được định nghĩa bằng “Nguyên lý bảo toàn và chuyển hóa thông tin” hay còn gọi là “Nguyên lý không tự biến mất của thông tin”. Điều này đã được nhà khoa học người Mỹ, người sáng lập thuyết thông tin Xenon lần đầu tiên đưa ra vào thập kỷ 40 của thế kỷ 20. Nguyên lý này gồm ba nội dung chính sau: một là, những thông tin khác nhau có thể cùng chuyển hóa và thay đổi. Hai là, lượng thông tin của những thông tin của giữ tự nhiên bao gồm cả con người đều được bảo toàn.
Về tính dự báo của thông tin, được quyết định bởi tính bảo toàn và tính trọn vẹn của thông tin. Điều này đã được nhà khoa học người Đức thế kỷ 19 Boelziman đưa ra, chính trên cơ sở nguyên lý này, chúng ta mới có thể xác định được hình thái của xã hội thời cổ đại hay những thông tin về trái đất và vũ trụ trong các thời điểm trong quá khứ. Nói cách khác, nhiều môn khoa học tìm hiểu về quá khứ đều được xây dựng trên cơ sở ba nguyên lý kể trên. “Chu dịch” cũng với tư cách là một môn khoa học dự đoán thông tin về con người, cũng xây dựng trên nền tảng vững chắc là 3 nguyên lý kể trên.
Sử dụng thông tin để dự báo tương lai.
Sử dụng thông tin để xác minh chuyện của quá khứ, điều này dùng tay hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng vấn đề là ở chỗ có thể sử dụng thông tin để dự báo tương lai được hay không? Câu trả lời vẫn là có. Thông tin với vai trò là một trong những yếu tố cấu thành thế giới khách quan, nó không chỉ là khách quan mà sự phát triển và thay đổi của nó còn mang tính tất nhiên.
Dự đoán theo chu dịch
Do đó cho dù là trong thế giới thực vật, động vật hay bản thân con người hay thậm chí là thế giới phi sinh vật như mối quan hệ giữa mây mưa, hơi nước và nước cho đến trong quan hệ xã hội như quan hệ giữa gia đình và nhà nước chúng ta đều thấy một điều: Trong hệ thống “con” chứa đựng thông tin về cả một hệ thống. Do vậy căn cứ vào nguyên lý này, chúng ta cũng có thể chứng minh rằng cái mà người xưa phát minh lấy ký hiệu âm dương để trừu tượng hóa thế giới vạn vật trong vũ trụ thở thành ba “hình” khác nhau – hệ thống bát quái, nhất định cũng chứa đựng thông tin về cả vũ trụ.