Gieo quẻ bằng tiền xu

By | November 2, 2015

Nếu tính tổng mà là 1 thì là sơ hào biến, là 2 thì là nhị hào biến, là ba thì là tam hào biến, là 4 thì là tứ hào biến, là 5 thì là ngũ hào biến, là 6 thì là thượng hào biến, cuối cùng là phán đoán theo nội dung ứng với biến hào.
Dùng ba đồng tiền xu để gieo quẻ, nếu được hai ngửa một sấp là thiếu dương một; nếu hai sấp một ngửa là thiếu âm một; Ba sấp là biến hào lão dương, được ghi là 0; Ba mặt ngửa là biến hòa lão âm được ghi là X. Như vậy sau sáu lần gieo quẻ có thể dược toàn quẻ từ quẻ hạ đến quẻ thượng. Trong lục hào mà có một biến hào thì xem phần giải của biến hào. Nếu có hai biến hào trở lên thì xem lời giải của quẻ.
Lập quẻ dựa vào thời gian:
Lập quẻ dựa vào thời gian là phương pháp do đại sư Thiệu Khang Tiết đời nhà Tống sáng tạo phương pháp này lấy năm, tháng, ngày làm quẻ thượng; Năm, tháng, ngày, giờ làm quẻ hạ, lại lấy tổng số của năm, tháng, ngày làm biết hao. Năm Tý là số 1, năm Sửu là số 2, theo trình tự đó đến năm Hợi là số 12. Về tháng, tháng giêng là số 1, cho đến tháng 12 là số 12. Về ngày, lấy ngày mồng một là số 1 theo trình tự đó đến ngày ba mươi là số 30. Cộng năm, tháng, ngày lại chia cho 8, số dư còn lại là quẻ thượng, về giờ, lấy giờ Tý là số 1, cứ vạch cho đến giờ Hợi là số 12, cộng năm, tháng, ngày, giờ lại và chia cho 8, số dư còn lại là quẻ hạ. Lấy tổng của năm, tháng, ngày giờ chia cho 6, ta được biến hào.
Lập quẻ theo phương vị:
Phương pháp này cũng do Thiệu Khang Tiết sáng tạo, về nguyên lý vẫn dựa trên cơ sở Bát quái đồ của Chu Văn Vương và Bát quái số của Phục Hy, còn được gọi là Bát quát đồ thực dụng. Khi lập quẻ có thể dùng quẻ tương ứng với phương hướng người cần xem từ đó ra đi để lập quẻ thượng, lấy quẻ tương ứng với phương hướng điểm đến của người đó làm quẻ hạ.
Phương hướng cộng thêm nét chữ.
Khi lập quẻ theo thời gian, trong một giờ, chỉ có một quẻ, nếu trong cùng một giờ đó mà đồng thời có nhiều người cùng đến xem quẻ, thì không thể dùng một quẻ để đoán cho nhiều người. Để giải quết vấn đề này, có thẻ bằng cách cộng thêm số nét của tên tuổi người đến hỏi. Có nghĩa là trong tổng số của năm tháng, ngày cộng thêm số nét của họ tên người đó, lấy tổng đó chia cho 8, phần số dư còn lại là quẻ thượng.