Kim dịch hoàn đan

By | November 17, 2015

Bước hai: kim dịch hoàn đan. Trong quá trình luyện khí hóa thần, nước bọt tích lại trong miệng rất nhieefu, cần từ từ nuốt xuống đan điền, mắt nhắm lại.
Bước ba: đại chu thiên; đại chu thiên được thực hiện trên cơ sở sự vận hành khí của tiểu chu thiên đã làm thông mạch đốc, mạch nhâm, thông mạch đới, mạch xung, mạch âm nghiêu, mạch dương nghiêu, mạch âm duy, dương duy.
Sau khi lục mạch đã thông, thì công đoạn hóa khí thành thần đã được hoàn tất.
Luyện thần hoàn hư.
Qua một thời gian tu luyện, người tu có thể đạt đến trình độ không cần dùng đến ý niệm, chỉ cần ngồi xuống là vòng tuần hoàn tiểu chu thiên được khởi động. Đây là giới hạn cao nhất trong tu hành luyện đan của Đạo giáo.
Thuật thiền tu
Thuật thiền là môn tu luyện tinh thần, bao gồm khá nhiều hạng mục với phạm cũng rất rộng. Theo lời của pháp sư Khuy cơ đười đường chép trong quyển năm của “du già sư địa luận lược soạn” thì thuật thiền có bảy tên gọi là:
Tam ma da, được gọi là “ đẳng dẫn”, tức là rời bỏ khỏi “hôn trầm”, dẹp bỏ tà niệm, giữ sự quân bình về tâm lý, bao gồm tất cả những yếu tố mà ngôn ngữ nhà phật gọi đó là “hữu tâm định” và “vô tâm định”.
Tam ma địa, được gọi là “đẳng trì” bao gồm tất cả những sự vật “hữu tâm định vị”.
Tâm ma bát đễ, được gọi là “đẳng chí”, bao gồm mọi thứ xác định được nằm trong “hữu tâm vô tâm định vị”.
Đà diễn nãi, tức là “thiền”, bằng các cách “hữu tâm vô tâm”, “nhiễm” và “bất nhiễm”, “lậu” và “bất lậu” để đạt đến trạng thái “tĩnh tư”
Chất da ế ca a hạt lo đa
Xa ma địa, còn gọi là “tịch chỉ”
Hiện pháp lạc chú.
Theo lời của đại sư Trí Giả ghi trong cuốn “Thích thiền ba la mật thứ đệ pháp môn” thì thuật thiền được chia làm 4 loại lớn:
Thế quan thiền tướng. Bao gồm: tứ thần, tứ vô lượng, vô tướng định, tứ vô sắc định.
Thế gian và xuất thế gian, thiền tướng. Bao gồm: Lục diệu môn, thập lục đặc thắng, thông minh quan.
Xuất thế gian thiền tướng. Bao gồm: Quan hoại pháp (Cửu tưởng, Bát niệm, Thập tưởng) và Quan bất loại pháp (Bát giải thoát, Bát thắng xú, Thập thiên xứ), Cửu thứ đệ tịnh, huân, tu (siêu thoát tam muội).
Phi thế gian phi xuất thế thiền tướng. Gồm pháp hoa tam muội, bát nhã tam muội.
Có nhiều quan điểm không đồng nhất về phương pháp tu luyện thuật thiền, nhưng các quan điểm này thường thống nhất với nhau về yếu tố tinh thần.