Mục đích của sóng não

By | August 16, 2017

Sóng beta là điện não của tâm trí ý thức, có nghĩa là vùng giác quan và cơ của não. Cái này cũng là điện não của nhân cách đã biết.
Sóng delta và thêta là điện não của trung tâm quyền lực tâm thần. Đó là điện não của nhan cách chưa biết.
Sóng Gamma là điện não của nhân cách hoàn toàn chưa biết. Đó là sóng não của ông thầy tâm thần và ông bà đồng.
Mục đích thứ nhất của sóng não, để phát triển càng nhiều càng tốt, cái cá tính, cái nhân cách chưa được biết, là đặt sóng Alpha và bêta (sóng của tâm trí bán ý thức và ý thức) dưới sự kiểm soát của sóng Delta và thêta (sóng của trung tâm quyền lực tâm thần) khi bạn đang hoàn toàn thức.
Trong các bài học trước, ta đã học đặt tâm trí ý thức dưới sự kiểm soát của quyền lực tâm thần để đưa các hiệu lệnh đến não và cơ thể của ta. Bây giờ chúng ta sẽ học cách đưa nó lên võng mạc và từ đó chúng ta chiếu nó ra ngoài cơ thể, vào người khác hoặc các đồ vật khác.
Đội pháo binh để bắn hàng loạt quyền lực tâm thần với các sừng của não
Vì rằng 80% các dây thần kinh thị giác đều quy vào võng mạc, nó mang các sóng não của các phần khác nhau của não đến võng mạc. Từ tâm trí bán ý thức nó mang các sóng Alpha, từ tâm trí ý thức, các sóng Beta, từ trung tâm quyền lực tâm thần, các sóng Delta và thêta.
Tại võng mạc, các sóng não đó được chuyển đổi bằng một của 4 hình thái năng lượng và khi nóng trước khi được trút ra ngoài cơ thể bạn. Bốn hình thái về năng lượng và khí nóng đó là:
Hơi nóng theo tia (cho sự chữa bệnh gần, để làm yên lòng và lôi kéo người khác, để cho một cuộc chinh phục tình cảm, để làm cho năng động sự hấp dẫn của cá nhân).
Tia hồng ngoại (để chữa bệnh gần hoặc xa, để làm yên lòng và lôi kéo người khác, để làm một cuộc chinh phục tình cảm, để kích thích loiwj ích và sự vâng lời của người khác).
Sóng Radio (để phóng quyền lực tâm thần) sóng vô tuyến
Ba hình thái năng lượng và hơi nóng này được phóng ra bằng tia sáng
Từ học cơ thể (để làm ảnh hưởng đến các vật vô cơ, như trong thuật khinh thân (bay lên khỏi mặt đất)
Hai hình thái quan trọng cho Tự thức nguyên thủy là hình thái số 2 và 3 (sóng hồng ngoại và sóng vô tuyến). Sóng tia nóng sẽ kết hợp ít hay nhiều với sóng hồng ngoại.
Sự bức xạ có trách nhiệm 50% của sự hụt tổng thể hàng ngày của hơi nóng cơ thể, người bệnh hoặc người suy sút, hoặc người sầu muộn mất đi một hơi nóng cơ thể đáng kể.