Niệm

By | November 20, 2015

Có đủ trí tuệ đối phó với ba lỗi lầm: buồn bã, lo lắng, tham lam. Lạc: Xuất phát từ bên trong, êm ái và kỳ diệu, gồm hai hình thể hiện là: “biến thân lạc”, sự vui mừng tràn ngập tất cả các bộ phận cơ thể, trong lòng thì “lạc pháp nội xung”; hình thức thứ hai là “bất biên thân lạc”, cảm giác này nảy sinh từ ba lỗi lầm: buồn bã, lo lắng, tham lam, khiến cho “lạc” của “biên thân lạc” biến mất.
Tứ thiền: Có bốn nội dung: Xá, niệm, thanh tịnh, bất khổ bất lạc, nhất tâm. Xá: tinh thần nhẹ nhàng, thoải mái đạt đến mức độ cực cao, “biên thân lạc” bị loại bỏ, ý nghĩ trong sạch. Niệm thanh tịnh: ý nghĩ trong sạch, thanh tịnh vô cùng. Bất khổ bất lạc, không còn cảm giác trước mọi việc của trần gian.
Thuật thiền tu
Nói chung, trong thuật thiền tu có rất nhiều tầng mức, với những ngưỡng tu luyện khác nhau, nhưng điểm chung là đều tác động vào đối tượng tinh thần và nhịp thở. Có thuật thần tu có sự phân chia rõ ràng về tầng mức, như trong cuốn “Siêu công năng khi công bảo điển” giới thiệu thì: Thiền tu được chia làm ba mức tu luyện, đó là sơ thiền tam thiên, tức là phạn chúng thiên, phạn phụ thiên, đại phan thiên. Đại phan thiên là mức cao nhất của sơ thiền tam thiên.
Các bước tu luyện trong sơ thiền chia ra thành: Tinh định, tế định, ngộ giới.
Nhị thiền cũng có ba mức, gọi là tam thiền tam thiên, bao gồm: Tiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, Biến tịnh thiên.
Tứ thiền gồm tám mức còn gọi là tứ thiền bát thiên, bao gồm: Vô vân thiên, phúc sinh thiên, quảng bá thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện hiện thiên, sắc cứu cánh thiên. Sau khi người tu hành đã luyện qua được tú thiền bát định, hoàn thành tu hành “bát thiên”, thì sẽ làm khơi dậy những công năng đặc biệt trong cơ thể. “Đại viên mãn pháp” của phái Mật tông cho rằng: thuật thiền có thể mở ra trí tuệ tiềm tàng, nhìn thấu chúng sinh mười phương, thực hiện công năng siêu phàm, thần thông kỳ diệu. Cụ thể hơn thì đó là có đủ “ngũ nhãn, lục thông”. Ngũ nhãn là: nhục nhãn (mắt người thường), thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, phật nhãn. Lục thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, thuần túc thông, lậu tận thông.
Khi có được “nhục nhãn thông” thì đã có năng lực hơn người thường có thể nhìn được vật dù xa hoặc gần, khi trời tối hoặc sáng, đằng trước hoặc đằng sau.
Người có “thiên nhãn thông” có thể nhìn xa và nhìn xuyên qua vật thể.