Thuật dung hòa giữa con người và vũ trụ của lão tử

By | November 5, 2015

Triết học của Lão tử là triết học dung hợp làm một giữa con người và vũ trụ, bản thân ông cũng thông qua phương pháp cụ thể và quan trọng trong thuật dung hòa giữa con người và vũ trụ – nguyên lý nguyên khí điều tức tu hành, để đạt được sự hòa hợp giữa con người và vũ trụ, từ đó sáng tạo ra triết học “Đạo sinh quan”.
Chữ “Đạo” ở đây đã khái quát toàn bộ nội dung của thuật dung hòa giữa con người và vũ trụ. “Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật”. Dưới ánh sáng của tư tưởng “Đạo sinh quan”, Lão tử đã tổng kết, sáng tạo phương pháp thực hiện thuật dung hòa con người và vũ trụ – Thuật đạo sinh, “Thường vô dục dĩ quan kỳ diệu, thường hữu dục dĩ quan kỳ vi”, lấy sự tĩnh lặng để quan sát sự biến đổi. Những tổng kết như “vô vị tự hóa, thanh tịnh tự chính”, “vô vi nhi vô bất vi” vừa là lý luận cơ bản “Đạo sinh quan” của thuật dung hòa giữa con người và vũ trụ, vừa là quy tắc thực hiện “Thuật đạt sinh”, Chữ “Đạo cũng là hạt nhân trong thuyết “Đạo sinh quan”, đây là sự miêu tả sự dung hòa giữa con người và vũ trụ trong “Thuật đạo sinh” – phương thức và kết quả sự dung hòa giữa con người và vũ trụ.
Theo quan điểm của Lão tử, có thể con người là một tiểu vũ trụ, âm dương tương hợp mà hóa sinh lên “Đạo” của con người và vũ trụ, “đạo này sinh ra trong “Hỗn độn” – như thai nhi trong bụng người mẹ do được hưởng thai khí – một thực thể tồn tại khách quan trước thai nhi, để biến thành hình người. Sau “Đạo” là đến “Nhất”, nếu thu nhỏ về phạm vi cơ thể con người, điều này có nghĩa là hạt nhân cơ bản của cơ thể – nòi giống, con người qua “Nhất” mà hòa hợp với vũ trụ. Thuật dung hòa giữa con người và vũ trụ trong “Đạo sinh quan” của Lão tử từ đối tượng con người mà mở rộng phạm vi luận thuyết ra cả vũ trụ, đó là sự miêu tả lý luận sự tồn tại vật chất khác quan giữa con người và vũ trụ, các hiện tượng vận động của nó. Những lý luận mà Lão tử đưa ra, là kết quả thể hiện sự tham dự của bản thân vào vận động của vũ trụ, đó là sự tham dự của bản thân vào vận động của vũ trụ, đó là sản phẩm tất nhiên của sự dung hòa của con người và vũ trụ.
Thuật dung hòa giữa con người và vũ trụ trong “Đạo sinh quan” xuất phát từ “con người” và cũng hướng tới “con người’.